Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista A35 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: A35
Grupa
JGP
Ograniczenia:
A35
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: A35
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
E75.0Gm2 gangliozydoza A35 LOg P11
E75.1Inne gangliozydozy A35 LOg
E75.2Inne sfingolipidozy A35 LOg P11
E75.3Sfingolipidoza, nieokreślona A35 LOg
E75.4Lipofuscynoza neuronalna A35 LOg P09
E75.5Inne zaburzenia spichrzania lipidów A35 LOg
E75.6Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone A35 LOg
F95.1Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne) A35 P15
F95.2Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół giles de la tourette) A35 P15
G10Choroba huntingtona A35 Fpw LOg
G11.0Bezład wrodzony niepostępujący A35 Fpw P09
G11.1Bezład móżdżkowy o wczesnym początku A35
G11.2Bezład móżdżkowy o późnym początku A35 Fpw Mpw
G11.3Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy dna A35 Dpw P09
G11.4Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych A35
G11.8Inne bezłady dziedziczne A35 P09
G11.9Bezład dziedziczny, nieokreślony A35
G20Choroba parkinsona A03 A04 A35 Dpw Epw Fpw Jpw LOg Mpw
G21.0Złośliwy zespół neuroleptyczny A03 A04 A35
G21.1Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami A03 A04 A35
G21.2Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi A03 A04 A35
G21.3Parkinsonizm po zapaleniu mózgu A03 A04 A35
G21.8Inny parkinsonizm wtórny A03 A04 A35
G21.9Parkinsonizm wtórny, nieokreślony A03 A04 A35
G23.0Choroba Hellervordena-Spatza A03 A04 A35
G23.1Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [steela-richardsona-olszewskiego] A03 A04 A35
G23.2Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio] A03 A04 A35
G23.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy A03 A04 A35
G24.0Dystonia wywołana przez leki A03 A04 A35 P09
G24.1Dystonia samoistna rodzinna A03 A04 A35 P09
G24.2Dystonia samoistna niedziedziczna A03 A04 A35 Fpw P09
G24.3Kurczowy kręcz karku A03 A04 A35
G24.4Dystonia samoistna w obrębie twarzy A03 A04 A35
G24.8Inne dystonie A03 A04 A35 P09
G24.9Dystonia, nieokreślona A03 A04 A35 P09
G25.0Drżenie samoistne A03 A04 A35
G25.1Drżenie polekowe A03 A04 A35
G25.2Inne określone formy drżenia A03 A04 A35
G25.4Pląsawica polekowa A03 A04 A35 P09
G25.5Inna pląsawica A03 A04 A35 Epw P09
G25.6Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego A03 A04 A35
G25.8Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych A03 A04 A35 P09
G25.9Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone A03 A04 A35 P09
G30.0Choroba alzheimera o wczesnym początku A35 LOg
G30.1Choroba alzheimera o późnym początku A35 LOg
G30.8Otępienie typu alzheimerowskiego A35 LOg
G30.9Choroba Alzheimera, nieokreślona A35 Fpw Jpw LOg Mpw
G31.0Zanik mózgu ograniczony A35 LOg
G31.1Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej A35 Epw Fpw
G31.2Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol A35
G31.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego A35 P09
G31.9Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone A35 Epw Fpw P09
G83.8Inne określone zespoły porażenne A35 Epw Hpw P09
G90.3Zwyrodnienie wieloukładowe A35
G93.1Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej A35 P09
G93.7Zespół Reye`a A35 P09
I67.3Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia A35 LOg
Q85.1Stwardnienie guzowate A35 N31 P16
R25.3Drżenie pęczkowe mięśni A35