Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Lista N08 (ICD-10)


Parametry listy kierunkowej ICD-10: N08
Grupa
JGP
Ograniczenia:
N08
ogr. na procedurę: N6
ogr. rozpoznania kierunkowego wypisowego: N08
nie mogą istnieć zaakceptowane grupy proceduralne


Kod Nazwa
O35.0Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu N04 N07 N08 N3
O35.8Opieka położnicza z powodu innego (podejrzewanego) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu N07 N08
O40Wielowodzie N04 N05 N06 N07 N08 N3
O41.0Małowodzie Mpw N04 N05 N06 N07 N08 N3
O43.0Zespoły przetoczenia łożyskowego N04 N05 N06 N07 N08 N3
P55.0Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u płodu i noworodka N08 N7
P55.1Izoimmunizacja w zakresie grup głównych ABO u płodu i noworodka N08 N8
P56.0Obrzęk uogólniony płodu spowodowany izoimmunizacją N08 N7
P56.9Obrzęk uogólniony płodu spowodowany inną i nieokreśloną chorobą hemolityczną N08 N7
Q00.0Bezmózgowie A87 N08 N3 N31
Q00.1Rozszczep czaszki i kręgosłupa A87 N08 N3 N31
Q00.2Rozszczep potylicy A87 N08 N3 N31
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna A87 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji A87 N08 N3 N31 N7 P16
Q01.9Przepuklina mózgowa, nieokreślona A87 N08 N3 N31 P16
Q02Małogłowie A87 N08 N3 N31 P16
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne A87 N08 N26 N3 N31 N8 P16
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nieokreślone A87 Fpw N08 N3 N31 N8 P16
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego A87 N08 N3 N31 P16
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) A87 N08 N3 N31 P16
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek A87 N08 N3 N31 P16
Q04.4Septo-optic dysplasia N08 N3 N31 P16
Q04.5Mózg olbrzymi A87 N08 N3 N31 P16
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu A87 N08 N3 N31 P16
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem H92 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem Fpw Jpw N08 N3 N31 N7 P16
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q05.9Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony N08 N3 N31 P16
Q06.0Brak rdzenia A87 N08 N3 N31
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego A87 N08 N3 N31
Q06.2Rozdwojenie rdzenia N08 N3 N31
Q06.3Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego N08 N3 N31
Q06.4Wodordzenie A87 N08 N3 N31
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego A87 Fpw N08 N3 N31
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego A87 Fpw Jpw N08 N26 N3 N31 P16
Q07.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego A87 N08 N3 N31
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone A87 N08 N3 N31 P16
Q20.0Wspólny pień tętniczy E76 N08 N3 N31 N7
Q20.1Odejście obu dużych naczyń z prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.2Odejście obu dużych naczyń z lewej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.3Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze E76 N08 N3 N31 N7
Q20.4Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe E76 E9 Epw Mpw N08 N3 N31 N7
Q20.6Izomeria uszek przedsionków serca E76 N08 N3 N31 N7
Q20.8Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych E76 N08 N3 N31 N7
Q20.9Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q21.0Ubytek przegrody międzykomorowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.3Tetralogia fallota E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q21.4Ubytek przegrody aortalno-płucnej E76 N08 N3 N31 N7
Q21.8Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca E76 N08 N3 N31 N7
Q21.9Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q22.0Zarośnięcie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.1Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.2Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.3Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q22.5Choroba Ebsteina E76 N08 N3 N31 N7
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q22.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q22.9Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q23.0Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aorty E76 E9 N08 N3 N31 N7
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki dwudzielnej E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej E76 Jpw N08 N3 N31 N7
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca E76 N08 N3 N31 N7
Q23.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej E76 N08 N3 N31 N7
Q23.9Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q24.2Serce trójprzedsionkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.3Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory E76 N08 N3 N31 N7
Q24.4Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe E76 N08 N3 N31 N7
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych E76 Epw Fpw N08 N3 N31 N7
Q24.6Wrodzony blok serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca E76 N08 N3 N31 N7
Q24.9Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q25.1Zwężenie cieśni aorty E76 E9 Epw N08 N3 N31 N7
Q25.2Zarośnięcie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.3Zwężenie aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty E76 N08 N3 N31 N7
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.6Zwężenie pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego E76 N08 N3 N31 N7
Q25.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic A45 Epw N08 N3 N31 P21 Q33
Q25.9Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona N08 N3 N31 P21 Q66
Q26.0Wrodzone zwężenie żyły głównej E76 N08 N3 N31 N7
Q26.1Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna E76 N08 N3 N31 N7
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone E76 N08 N3 N31 N7
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej G18 N08 N3 N31
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą G18 N08 N3 N31
Q26.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych E76 N08 N3 N31 N7
Q26.9Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona E76 N08 N3 N31 N7
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej N08 N3 N31 P16 Q66
Q27.1Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej N08 N3 P21 Q66
Q27.2Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej N08 N3 P21 Q66
Q27.3Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.4Wrodzone rozszerzenie żył N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu N08 N3 N31 P21 Q66
Q27.9Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nieokreślona Fpw N08 N3 N31 P21 Q66
Q28.0Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.1Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.2Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.3Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q28.8Inne określone wady rozwojowe układu krążenia A45 N08 N3 N31 P21 Q33
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc D37 D56 Epw N08 N3 N31 N7
Q34.1Wrodzona torbiel śródpiersia D37 N08 N31 P16
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny C27 C28 C29 C56 N08 N31 P16
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q36.1Rozszczep wargi pośrodkowy C29 C57 N08 N31 P16
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny C25 C29 C57 N08 N31 P16
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny C26 C29 C57 N08 N31 P16
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku F07 N08 N26 N31 N7 P16
Q39.4Przepona przełyku F07 N08 N7 P16
Q39.5Wrodzone poszerzenie przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.6Uchyłek przełyku F07 N08 N31 N7
Q39.8Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku F07 N08 N26 N31 N7
Q40.1Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony F07 N08 N26 N31 P16
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy F26 N08 N26 N31 N7 P16
Q43.1Choroba Hirschprunga F26 F36 N08 N26 N31 N7 P16
Q44.6Torbielowatość wątroby G18 N08 N31 P16
Q60.6Zespół Pottera L02 L84 N08 N3 P16
Q61.0Wrodzona torbiel nerki E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N7 P16
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q61.4Dysplazja nerek E9 L02 L1 L84 N08 N7 P16
Q62.0Wrodzone wodonercze E9 L02 L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu L1 L84 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q62.4Niewykształcenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.5Zdwojenie moczowodu L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu L1 L29 N08 N3 N31 N7
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7
Q62.8Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu L1 L29 N08 N3 N31
Q64.0Wierzchniactwo L1 L69 N08 N3 N31 P16
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej L1 L29 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego Fpw L1 L69 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Jpw L1 L29 Mpw N08 N26 N3 N31 N7
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza L1 L29 N08 N3 N31 N7 P16
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej L1 L29 N08 N3 N31 P16
Q64.8Inne określone wady rozwojowe układu moczowego L29 N08 N3 N31 P16
Q64.9Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nieokreślona L29 N08 N3 N31 P16
Q67.5Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa A87 N08 N31 P16
Q76.0Utajony rozszczep kręgosłupa N08 N3 N31 P16
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa D37 D56 N08 N3 N31 N7 P16
Q79.1Inne wrodzone wady rozwojowe przepony D37 N08 N3 N31 P16
Q79.2Przepuklina pępowinowa N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis) F46 N08 N26 N3 N31 N7 P16
Q79.4Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha) N08 N3 N31 P16
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej F46 N08 N26 N3 N31 P16
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa H86 N08 N3 N31 P16
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego H8 H89 H92 J03 N08 N3 N31 P16
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślona H8 H89 H92 N08 N3 N31 P16
Q87.4Zespół marfana N08 N31 P16
Q89.1Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy K59 N08 N31 P16
Q89.4Bliźnięta zrośnięte (zroślaki) N08 N31 N7
Q90.0Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność LOg N08 P16
Q90.1Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) LOg N08 P16
Q90.2Trisomia 21, translokacja LOg N08 P16
Q90.9Zespół Downa, nieokreślony LOg N08 N31 P16
Q91.0Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność N08 P16
Q91.1Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) N08 P16
Q91.2Trisomia 18, translokacja N08 P16
Q91.3Zespół Edwardsa, nieokreślony N08 N31 P16
Q91.4Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność N08 P16
Q91.5Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) N08 P16
Q91.6Trisomia 13, translokacja N08 P16
Q91.7Zespół Pataua, nieokreślony N08 N31 P16
Q92.0Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność N08 P16
Q92.1Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność) N08 P16
Q92.2Trisomia duża N08 P16
Q92.3Trisomia mała N08 P16
Q96.0Kariotyp 45, X M30 N08 P16