Plik parametryzujący wersja REH.1.5 ( 02.09.2010r ) inne

Rozpoznania ICD10

Kod Nazwa
C70.0 Opony mózgowe
C70.1 Opony rdzeniowe
C70.9 Opony, nieokreślone
C71.0 Mózg z wyjątkiem płatów i komór
C71.1 Płat czołowy
C71.2 Płat skroniowy
C71.3 Płat ciemienowy
C71.4 Płat potyliczny
C71.5 Komory mózgowe
C71.6 Móżdżek
C71.7 Pień mózgu
C71.8 Zmiana przekraczająca granice mózgu
C71.9 Mózg, nieokreślony
C72.0 Rdzeń kręgowy
C72.1 Ogon koński
C72.2 Nerw węchowy
C72.3 Nerw wzrokowy
C72.4 Nerw przedsionkowo-ślimakowy
C72.5 Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe
C72.8 Zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
C72.9 Centralny system nerwowy, nieokreślone
C76.0 Głowa, twarz i szyja
C76.1 Klatka piersiowa
C76.2 Brzuch
C76.3 Miednica
C76.4 Kończyna górna
C76.5 Kończyna dolna
C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych
D32.0 Opony mózgowe
D32.1 Opony rdzeniowe
D32.9 Opony, nieokreślone
D33.0 Mózg, nadnamiotowe
D33.1 Mózg, podnamiotowe
D33.2 Mózg, nieokreślony
D33.3 Nerwy czaszkowe
D33.4 Rdzeń kręgowy
D33.7 Inne określone części centralnego systemu nerwowego
D33.9 Centralny system nerwowy, nieokreślony
D35.2 Przysadka
D35.3 Przewód nosowo-gardłowy
D35.4 Szyszynka
D36.0 Węzły chłonne
D36.1 Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy
D42.0 Opony mózgowe
D42.1 Opony rdzeniowe
D42.9 Opony, nieokreślone
D43.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nie określony)
D43.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
D43.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części centralnego systemu nerwowego)
D43.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreślone)
E10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)
E10.1 Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)
E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)
E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)
E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)
E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)
G00.0 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez haemophilus influenzae
G00.1 Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe
G00.2 Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe
G00.3 Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe
G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych
G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G01 Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0 * Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1 * Zapalenie opon mózgowych w grzybicach
G02.8 * Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03.0 Nieropne zapalenie opon mózgowych
G03.1 Przewlekłe zapalenie opon mózgowych
G03.2 Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [mollareta]
G03.8 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9 Zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1 Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8 Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózgu
G04.9 Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05.0 * Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1 * Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2 * Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8 * Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1 Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym
G06.2 Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nieokreślony
G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G09 Następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego
G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu i [werdniga-hoffmana]
G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe
G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
G13.0 * Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 * Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej
G13.2 * Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8 * Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G24.1 Dystonia samoistna rodzinna
G24.2 Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3 Kurczowy kręcz karku
G24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.8 Inne dystonie
G25.0 Drżenie samoistne
G25.3 Mioklonia
G25.5 Inna pląsawica
G25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G31.0 Zanik mózgu ograniczony
G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.0 * Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8 * Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G35 Stwardnienie rozsiane
G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół devica]
G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [hursta]
G36.8 Inne określone ostre rozsiane demielinizacje
G36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreślone
G37.0 Stwardnienie rozlane
G37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2 Mielinoliza środkowa mostu
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4 Podostre martwiejące zapalenie rdzenia
G37.5 Stwardnienie koncentryczne [baló]
G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
G40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
G40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
G40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
G40.5 Szczególne zespoły padaczkowe
G40.6 Napady "grand mal", nie określone, (z lub bez napadów "petit mal")
G40.7 "Petit mal", nie określone, bez napadów "grand mal"
G40.8 Inne padaczki
G50.1 Bóle twarzy nietypowe
G50.8 Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.9 Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone
G51.0 "Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella]
G51.1 Zapalenie zwoju kolanka
G51.2 Zespół Melkerssona
G51.3 Przewlekły skurcz połowy twarzy
G51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G52.1 Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
G52.2 Zaburzenia nerwu błędnego
G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G55.0 * Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G55.1 * Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2 * Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3 * Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)
G55.8 * Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.0 Zespół cieśni nadgarstka
G56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnej
G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1 Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]
G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5 Zespół kanału stępu
G57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G58.0 Neuropatia międzyżebrowa
G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8 Inne określone mononeuropatie
G59.0 * Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 Choroba refsuma
G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3 Neuropatia samoistna postępująca
G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0 Zespół Gullaina-Barrego
G61.1 Neuropatia surowicza
G61.8 Inne polineuropatie zakaźne
G61.9 Polineuropatia zakaźna, nieokreślona
G62.0 Polineuropatia wywołana przez leki
G62.1 Polineuropatia alkoholowa
G62.2 Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G62.8 Inne określone polineuropatie
G62.9 Polineuropatia, nieokreślona
G63.0 * Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1 * Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G63.2 * Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G63.3 * Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4 * Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5 * Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6 * Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 * Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70.0 Miastenia ciężka rzekomoporaźna
G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8 Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71.0 Dystrofia mięśniowa
G71.1 Zaburzenia miotoniczne
G71.2 Miopatie wrodzone
G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone
G72.0 Miopatia polekowa
G72.1 Miopatia alkoholowa
G72.2 Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G72.3 Porażenie okresowe
G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8 Inne określone miopatie
G72.9 Miopatia, nieokreślona
G73.0 * Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1 * Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2 * Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G73.3 * Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4 * Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5 * Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6 * Miopatia w chorobach metabolicznych
G73.7 * Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G80.0 Kurczowe porażenie mózgowe
G80.1 Kurczowe porażenie obustronne
G80.2 Dziecięce porażenie połowicze
G80.3 Dyskinetyczne porażenie mózgowe
G80.4 Ataktyczne porażenie mózgowe
G80.8 Inne dziecięce porażenie mózgowe
G80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreślone
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Kurczowe porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
G91.0 Wodogłowie komunikujące
G91.1 Wodogłowie z niedrożności
G91.2 Wodogłowie normociśnieniowe [zespół hakima]
G91.3 Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
G91.8 Inne wodogłowie
G91.9 Wodogłowie, nieokreślone
G92 Encefalopatia toksyczna
G93.0 Torbiele mózgu
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.2 Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
G93.3 Powirusowy zespół zmęczenia
G93.4 Encefalopatia, nieokreślona
G93.5 Zespół uciskowy mózgu
G93.6 Obrzęk mózgu
G93.7 Zespół Reye`a
G93.8 Inne określone zaburzenia mózgu
G93.9 Zaburzenie mózgu, nieokreślone
G94.0 * Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G94.1 * Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G94.2 * Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8 * Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1 Mielopatie naczyniowe
G95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G96.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej
G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G97.2 Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G99.0 * Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1 * Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2 * Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8 * Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1 Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2 Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I01.8 Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślona
I05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej
I05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8 Inne wady zastawki dwudzielnej
I05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślona
I06.0 Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej
I06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek
I06.8 Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.9 Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nieokreślona
I07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8 Inne wady zastawki trójdzielnej
I07.9 Wada zastawki trójdzielnej, nieokreślona
I08.0 Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej
I08.1 Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej
I08.2 Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej
I08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej
I08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawek
I08.9 Wady wielu zastawek, nieokreślona
I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreślone
I09.2 Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8 Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9 Choroba reumatyczna serca, nieokreślona
I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
I15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8 Inne wtórne nadciśnienie
I15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
I20.0 Dusznica niestabilna
I20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9 Dusznica bolesna, nieokreślona
I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony
I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8 Ponowny ostry zawał serca innych miejsc
I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu
I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6 Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1 Zespół dresslera
I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.3 Tętniak serca
I25.4 Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5 Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6 "Ciche" (nieme) niedokrwienie serca
I34.0 Niedomykalność zastawki dwudzielnej
I34.1 Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej
I34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej
I34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej
I35 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.0 Zwężenie zastawki tętnicy głównej
I35.1 Niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I35.2 Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością
I35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone
I36 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
I36.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I37 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)
I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)
I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8 Inne kardiomiopatie
I44.0 Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1 Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3 Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4 Blok przedniej gałęzi lewej odnogi
I44.5 Blok tylnej gałęzi lewej odnogi
I44.6 Inny i nieokreślony blok gałęzi
I44.7 Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego hisa, nieokreślony
I45.0 Blok prawej odnogi
I45.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego hisa
I45.2 Blok dwugałęziowy
I45.3 Blok trójgałęziowy
I45.4 Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5 Inny określony blok serca
I45.6 Zespół preekscytacji
I45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
I46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreślone
I47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)
I47.1 Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2 Częstoskurcz komorowy
I47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49.0 Migotanie i trzepotanie komór
I49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa
I49.2 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór
I49.4 Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)
I49.5 Zespół chorej zatoki
I49.8 Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona
I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 Inne krwotoki mózgowe
I61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63.0 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 Inne zawały mózgu
I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony
I64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 Choroba Moyamoya
I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70.9 Uogólniona i nieokreślona miażdżyca
I73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [buergera]
I80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych i80.1zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.1 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
J44.0 Przewlekła zaporowa choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
J44.1 Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzenia
J44.8 Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc
J44.9 Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc
L89 Owrzodzenie odleżynowe
M15.0 Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.1 Guzki Heberdena (z artropatią)
M15.2 Guzki Boucharda ( z artropatią)
M15.3 Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.4 Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [osteoarthritis erosiva]
M15.8 Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M15.9 Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M16.0 Pierwotna, obustronna koksartroza
M16.1 Inne pierwotne koksartrozy
M16.2 Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji
M16.3 Inne dysplastyczne koksartrozy
M16.4 Obustronna pourazowa koksartroza
M16.5 Inne pourazowe koksartrozy
M16.6 Inna wtórna obustronna koksartroza
M16.7 Inna wtórna koksartroza
M16.9 Nieokreślona koksartroza
M17.0 Pierwotna obustronna gonartroza
M17.1 Inne pierwotne gonartrozy
M17.2 Pourazowa obustronna gonartroza
M17.3 Inne pourazowe gonartrozy:
M17.4 Inna wtórna obustronna gonartroza
M17.5 Inna wtórna gonartroza
M17.9 Nieokreślona gonartroza
M18.0 Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.1 Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.2 Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.3 Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.4 Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.5 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.9 Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M19.0 Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.1 Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.2 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów
M19.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe
M19.9 Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe
M21.0 Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.1 Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.2 Zniekształcenia zgięciowe
M21.3 Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)
M21.4 Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
M21.5 Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
M21.6 Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
M21.7 Nierówna długość kończyn (nabyta)
M21.8 Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn
M21.9 Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończyn
M22.0 Nawracające przemieszczenie rzepki
M22.1 Nawracające nadwichnięcie rzepki
M22.2 Konflikt rzepkowo-udowy
M22.3 Inne uszkodzenia rzepki
M22.4 Rozmiękanie chrząstki rzepki
M22.8 Inne choroby rzepki
M22.9 Nieokreślone choroby rzepki
M24.0 Wolne ciało w jamie stawowej
M24.1 Inne choroby chrząstek stawowych
M24.2 Choroby więzadeł
M24.3 Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.4 Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu
M24.5 Przykurcz stawu
M24.6 Zesztywnienie stawu
M24.7 Wgłobienie panewki
M24.8 Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.9 Nieokreślone uszkodzenia stawu
M25.0 Krwiak śródstawowy
M25.1 Przetoka stawu
M25.2 Staw cepowaty
M25.3 Inne niestabilności stawu
M25.4 Wysięk w stawie
M25.5 Ból stawu
M25.6 Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej
M25.7 Osteofit
M25.8 Inne określone choroby stawów
M25.9 Nieokreślone choroby stawów
M60.0 Infekcyjne zapalenie mięśni
M60.1 Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.8 Inne zapalenie mięśni
M61.0 Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1 Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2 Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3 Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia
M61.4 Inne kostniejące zapalenie mięśni
M61.5 Inne kostnienie mięśni
M62.0 Rozerwanie mięśni
M62.1 Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni
M62.2 Niedokrwienny zawał mięśnia
M62.3 Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
M62.4 Przykurcz mięśni
M62.5 Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
M63.0 * Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1 * Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2 * Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3 * Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)
M63.8 * Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M96.1 Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
M99.0 Dysfunkcja segmentarna i somatyczna
M99.1 Zespół nadwichnięcia kręgów
M99.2 Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięcia
M99.3 Zwężenie kostnej części kanału kręgowego
M99.4 Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowego
M99.5 Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego
M99.6 Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadeł
M99.7 Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łączną
M99.8 Inne uszkodzenia biomechaniczne
M99.9 Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczne
N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek
N18.8 Inna przewlekła niewydolność nerek
P14.0 Porażenie erba spowodowane urazem porodowym
P14.1 Porażenie klumpkego spowodowane urazem porodowym
P14.2 Porażenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym
P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego
P14.8 Urazy porodowe innych części obwodowego układu nerwowego
Q01.0 Przepuklina mózgowa czołowa
Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna
Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
Q01.9 Przepuklina mózgowa, nieokreślona
Q02 Małogłowie
Q03.0 Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
Q03.1 Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
Q03.8 Wodogłowie wrodzone inne
Q03.9 Wodogłowie wrodzone, nieokreślone
Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1 Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)
Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4 Septo-optic dysplasia
Q04.5 Mózg olbrzymi
Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8 Inne określone wady rozwojowe mózgu
Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreślone
Q05.0 Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.1 Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.2 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.3 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.4 Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.5 Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
Q05.6 Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
Q05.7 Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
Q05.8 Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
Q05.9 Rozszczep kręgosłupa, nieokreślony
Q06.0 Brak rdzenia
Q06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
Q06.2 Rozdwojenie rdzenia
Q06.3 Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego
Q06.4 Wodordzenie
Q06.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nieokreślone
Q07.0 Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nieokreślone
Q20.0 Wspólny pień tętniczy
Q20.1 Odejście obu dużych naczyń z prawej komory
Q20.2 Odejście obu dużych naczyń z lewej komory
Q20.3 Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze
Q20.4 Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory
Q20.5 Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe
Q20.6 Izomeria uszek przedsionków serca
Q20.8 Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Q20.9 Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nieokreślona
Q21.0 Ubytek przegrody międzykomorowej
Q21.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Q21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
Q21.3 Tetralogia fallota
Q21.4 Ubytek przegrody aortalno-płucnej
Q21.8 Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca
Q21.9 Wrodzona wada przegrody serca, nieokreślona
Q22.0 Zarośnięcie zastawki pnia płucnego
Q22.1 Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego
Q22.2 Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego
Q22.3 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego
Q22.4 Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej
Q22.5 Choroba Ebsteina
Q22.6 Zespół niedorozwoju prawej części serca
Q22.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej
Q22.9 Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreślona
Q23.0 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego
Q23.1 Wrodzona niedomykalność zastawki aorty
Q23.2 Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej
Q23.3 Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej
Q23.4 Zespół niedorozwoju lewej części serca
Q23.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Q23.9 Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreślona
Q24.0 Prawostronne położenie serca
Q24.1 Serce lewostronne
Q24.2 Serce trójprzedsionkowe
Q24.3 Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory
Q24.4 Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe
Q24.5 Wada rozwojowa naczyń wieńcowych
Q24.6 Wrodzony blok serca
Q24.8 Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca
Q24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreślona
Q25.0 Drożny przewód tętniczy
Q25.1 Zwężenie cieśni aorty
Q25.2 Zarośnięcie aorty
Q25.3 Zwężenie aorty
Q25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
Q25.5 Zarośnięcie pnia płucnego
Q25.6 Zwężenie pnia płucnego
Q25.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego
Q25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic
Q25.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nieokreślona
Q26.0 Wrodzone zwężenie żyły głównej
Q26.1 Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna
Q26.2 Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.3 Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.4 Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nieokreślone
Q26.5 Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej
Q26.6 Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą
Q26.8 Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Q26.9 Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nieokreślona
Q65.0 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.1 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.2 Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.3 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.4 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.5 Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nieokreślone
Q65.6 Staw biodrowy niestabilny
Q65.8 Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Q65.9 Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nieokreślone
Q79.4 Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha)
Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Q79.6 Zespół Ehlersa-Danlosa
Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Q87.0 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
Q87.1 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
Q87.2 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
Q87.3 Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
Q87.4 Zespół marfana
Q87.5 Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi
Q87.8 Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Q90.0 Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
Q90.1 Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q90.2 Trisomia 21, translokacja
Q90.9 Zespół downa, nieokreślony
R25.0 Zaburzenia poruszania głową
R25.1 Drżenie, nieokreślone
R25.2 Kurcz i spazm
R25.3 Drżenie pęczkowe mięśni
R25.8 Inne i nieokreślone zaburzenia ruchów mimowolnych
R26.0 Chód ataktyczny
R26.1 Chód paralityczny
R29.0 Tężyczka
R29.1 Zapalenie opon
R29.4 Biodro trzaskające
S00.0 Powierzchowny uraz powłok głowy
S00.2 Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
S00.7 Liczne powierzchowne urazy głowy
S00.8 Powierzchowny uraz innych części głowy
S00.9 Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona
S02.0 Złamanie kości sklepienia czaszki
S02.1 Złamanie kości podstawy czaszki
S02.2 Złamanie kości nosowych
S02.3 Złamanie dna oczodołu
S02.4 Złamanie kości jarzmowej i szczęki
S02.6 Złamanie żuchwy
S02.7 Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki
S02.8 Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
S02.9 Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nieokreślona
S04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowych
S04.1 Uraz nerwu okoruchowego
S04.2 Uraz nerwu bloczkowego
S04.3 Uraz nerwu trójdzielnego
S04.4 Uraz nerwu odwodzącego
S04.5 Uraz nerwu twarzowego
S04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
S04.7 Uraz nerwu dodatkowego
S04.8 Uraz innych nerwów czaszkowych
S04.9 Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego
S05.8 Inne urazy oka i oczodołu
S05.9 Uraz oka i oczodołu, nieokreślony
S06.0 Wstrząśnienie
S06.1 Urazowy obrzęk mózgu
S06.2 Rozlany uraz mózgu
S06.3 Ogniskowy uraz mózgu
S06.4 Krwotok nadtwardówkowy
S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy
S06.6 Urazowy krwotok podpajęczynówkowy
S06.7 Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
S06.8 Inne urazy śródczaszkowe
S06.9 Uraz śródczaszkowy, nieokreślony
S07.0 Uraz zmiażdżeniowy twarzoczaszki
S07.1 Uraz zmiażdżeniowy czaszki
S07.8 Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy
S07.9 Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
S08.0 Oderwanie powłok głowy
S08.8 Urazowa amputacja innych części głowy
S08.9 Urazowa amputacja nieokreślonej części głowy
S09.0 Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
S09.1 Uraz mięśnia i ścięgna głowy
S09.2 Urazowe pęknięcie błony bębenkowej
S09.7 Liczne urazy głowy
S09.8 Inne określone urazy głowy
S09.9 Nieokreślony uraz głowy
S12.0 Złamanie 1 kręgu szyjnego
S12.1 Złamanie 2 kręgu szyjnego
S12.2 Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7 Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8 Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9 Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona
S13.0 Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego
S13.1 Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2 Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3 Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4 Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.5 Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycy
S13.6 Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14.0 Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.1 Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.3 Uraz splotu ramiennego
S14.4 Uraz obwodowych nerwów szyi
S14.5 Uraz nerwów układu sympatycznego szyi
S14.6 Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi
S24.0 Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.1 Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.4 Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej
S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S24.6 Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
S34.1 Inny uraz rdzenia kręgowego części lędźwiowej kręgosłupa
S34.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa
S34.3 Uraz ogona końskiego
S34.4 Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego
S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S44.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
S44.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
S44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
S44.3 Uraz nerwu pachowego
S44.4 Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
S44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia
S44.7 Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
S54.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
S54.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
S54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
S54.3 Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
S54.7 Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
S54.8 Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
S64.0 Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.1 Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.2 Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.3 Uraz nerwu kciuka
S64.4 Uraz nerwu innego palca
S64.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.8 Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda
S74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
S74.2 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
S74.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda
S74.8 Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
S84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
S84.1 Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudzia
S84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
S84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
S84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
S94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznego
S94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
S94.2 Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.3 Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
T08.0 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (zamknięte)
T08.1 Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony (otwarte)
T09.0 Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1 Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia
T09.3 Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony
T09.4 Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.5 Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia
T09.8 Inny określony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T90.2 Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3 Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.5 Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8 Następstwa innych określonych urazów głowy
T91.1 Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2 Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy
T92.0 Następstwa otwartej rany kończyny górnej
T92.1 Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2 Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
T92.4 Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T92.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
T93.0 Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1 Następstwa złamania kości udowej
T93.2 Następstwa innych złamań kończyny dolnej
T93.3 Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
T93.4 Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5 Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6 Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
T93.8 Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T96 Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
T97 Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
Z95.0 Obecność rozrusznika serca
Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass)
Z95.2 Obecność protez zastawek serca
Z95.3 Obecność ksenogenicznych zastawek serca
Z95.4 Obecność innych zastawek serca
Z95.5 Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową
Z95.8 Obecność innych wszczepów i przeszczepów sercowonaczyniowych
Z95.9 Obecność wszczepów i przeszczepów sercowonaczyniowych, nie określonych